Adyghe (Circassian) Alphabet

АДЫГЭ |ЭЛЫФБЕР

А, Б, В, Г, ГУ, ГЪ, ГЪУ, Д, ДЖ, ДЗ, Ж, ЖЬ, З, Е, Х, ХУ, ХЬ, ХЪ, ХЪУ, И, Й, КУ, К|, К|У, КЪ, КЪУ, КХЪ, КХЪУ, Л, ЛЪ, Л|, М, Н, О, П, П|, Р, С, Т, Т|, Ф, Ф|, У, Ш, Щ, Щ|, Ч, Ц, Ц|, |У, Ы, Э, |, Я.

 

А....... Адыгэ, Адэ, Вакъэ, Зауэ, Удзгъэгъа

Э........ |эмэпсымэ, |э, Бэрэжьей, Къэгъэзэн, Мэрамысэ.

Б........ Бадзэ, Бауэ, Абы, Щабэ, Щ|ыб.

В........ Вак|уэ, Вагъуэ, Гъавэ, Мавэ, Хыв.

Г........ Гыбзэ, Гын, Адыгэ, Жыгей, Жыг.

ГУ...... Гуауэ, Гугъэ, Гуэгуэн, Къэгувэн, Дэгу.

ГЪ...... Гъавэ, Гъащ|э, Дыгъэ, Удзгъэгъа, Магъ.

ГЪУ.... Гъуджэ, Гъунэ, Дэгъуэ, Щ|агъуэ, Догъэгъу.

Д....... Дамэ, Дахэ, Къудан, Идар, Шыд.

ДЖ..... Джанэ, Джатэ, Еджэн, Еджап|э, Абдж.

ДЗ..... Дзэ, Дзажэ, Едзын, Хьэдзэ, Къэдз. Е........ Еплъ, Еджап|э, Сэтэней, Жыгей, Беслъэн.

Ж...... Жэнхъуэт, Жы|эда|уэ, Мэжей, Мэжал|эн, Къуотэджыж.

ЖЬ...... Жьак|э, Жьабзэ, Ежьэн, Яжьэ, Л|ыжь.

З........ Закъуэ, Зауак|уэ, Къегъэзэн, Гузэвэн, Мэк|эзыз.

И........ Инал, Ит|анэ, Вэрэвипл|, Хок|иик|, Хьэти.

Й........ Сабийхэр, Шагъдий, Къэбэрдей, К|эмыргуей, Хьэтыкъуей.

КУ....... Куэбжэ, Куэд, Екун, Хьэку, Хэку.

К|........ К|апсэ, К|элъыщ|эхьэн, Епк|эн, Хьэмк|эрамк|э, К|эрык|. К|У.......К|уэсэн, К|уэдын, Хэк|уэтэн, Дэк|уэн, Нэк|у.

КЪ....... Къегъэзэн, Къэбыстэ, Нэкъыгъэ, Тэкъыр, Жьэпкъ.

КЪУ......Къуапэ, Къудамэ, Дэмэкъуэ, Ныкъуэ, Пхъэшыкъу.

КХЪ......Кхъэ, Кхъахэ.

КХЪУ.....Кхъуей, Кхъухь, Щ|акхъуэ.

Л.......... Лажьэ, Лэныстэ, Мэлыжьыхь, Къэмылыфэ, Мыл.

ЛЪ....... Лъы, Лъэпкъ, Аслъэн, Еплъын, Гулъ.

Л|........ Л|ы, Л|эныгъэ, Ел|эл|эн, Хьэл|амэ, Пл|ырыпл|.

М......... Мазэ, Махуэ, Хьэмырзэ, Умык|уэ, Мэрем.

Н......... Напэ, Нащэ, Иныжь, Гыныплъ, Гынжьей, Еджэн.

О......... Нобэ, Фок|адэ, Морэ, Тоуэ.

П........ Пащ|э, Пашэ, Напэ, Хьэпшып,Нып.

П|....... П|эщ|эн, П|алъэ, Гъуэлъып|э, Нап|э, П|ырып|.

Р......... Мэрак|уэ, К|уэрык|уэ, Гурышэ, Мамыр.

С......... Сосрыкъуэ, Санэ, Кусэ, Епсыхын, Нэпс.

Т......... Тетыгъуэ, Тебэ, Къэтэджын, Гъэтыншын, Тет.

Т|........ Т|асэ, Т|ат|у, Ит|анэ, Т|ут|э, Шэт|эт|.

У......... Унафэ, Унагъуэ,П|ур, Тур, Шу.

Ф......... Фащэ, Фэеплъ, Къэфак|уэ, Щ|ыфэ, Нэф.

Ф|........ Ф|эраф|э, Ф|ыншэ, Еф|ак|уэ, |эф|ыншэ, Ф|эф|.

Х........ Хасэ, Хадэ, Тхылъ, Ахэр, Пхъэх.

ХУ...... Хуабэ, Хужь, Хэхуэн, Нэхулъэ, Хьэху.

ХЬ...... Хьэдэ, Хьэмэ, Тхьэмадэ, Тхьэмахуэ, Щыхь.

ХЪ...... Хъармэхъищэ, Хъыдан, Нэхъыжь, Пхъэ, К|эрэхъ.

ХЪУ.... Хъурзэ, Хъурей, Пхъуантэ, Щхъуант|э, Хъуэхъу

Ц......... Цы, Цэцу, Хьэцэпэцэ, Гуарцэ, Щхьэц.

Ц|........ Ц|ыху, Ц|э, Епц|ын, Нэпц|.

Ч......... Чын, Чыц|, Мэчачэ.

Ш........ Шы, Шэмэдж, Ешын, Пшыналъэ, Мэш.

Щ........ Щауэ, Щабэ, Пэщэщэн, Нащэ, Нэхущ.

Щ|....... Щ|алэ, Щ|ыб, Гъэщ|эрэщ|эн,Мащ|э, Нэщ|.

Ы........ |ыхьэ,Бысым, Гыныплъ, Бырыбыщ|, Абы.

Я.......... Яжьэ, Ягъэ, Дияпэк|э, Мэятэ.

|.......... |эпэ, |энэ, |ыхьэ, Е|э, Гушы|э ,

|У............... эху, этэн, Къык|ын, Енщ|ын, Шыщхьэ